VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) společnosti LaProve - ochranná známka společnosti Apexage sro, se sídlem Sokolovská 104/85-626, Praha 8, IČO 04177410, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 243483 vedená u Městského soudu v Praze, e-mail info@apexage.eu, tel. číslo +420776116536 („My“ nebo „Prodávající“) jsou upraveny v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. . ., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás jako kupujících a nás jako prodávajících vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shop na webu www.laprove.com.
Veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde https://laprove.com/cs/content/7-zasady-zpracovani-osobnich-udaju.
Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v anglickém jazyce. Znění obchodních podmínek můžeme jednostranně změnit nebo doplnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu platnosti předchozího znění Podmínek.
Jak asi víte, komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu jsou využívány prostředky komunikace na dálku, které nám umožňují dosáhnout dohody bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás a Smlouva je tak uzavírána na dálku v prostředí E-shopu, prostřednictvím rozhraní webu ( "Webové rozhraní e-shopu").
Pokud je jakákoli část obchodních podmínek v rozporu s tím, na čem jsme se společně dohodli v rámci procesu vašeho nákupu na našem e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda přednost před podmínkami.
1. NĚKTERÉ DEFINICE
1.1. Cena je finanční částka, kterou za Zboží zaplatíte;
1.2. Cena dopravy je finanční částka, kterou zaplatíte za doručení Zboží, včetně ceny za jeho balení;
1.3. Celková cena je součtem Ceny a Ceny dopravy;
1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
1.5. Faktura je daňový doklad vystavený podle zákona o dani z přidané hodnoty k celkové ceně;
1.6. Objednávka je vaším neodvolatelným návrhem na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s námi;
1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi poskytnutých údajů, který umožňuje ukládání zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
1.8. jste osoba nakupující v našem E-shopu, zákonem označovaná jako kupující;
1.9. Zboží je vše, co můžete zakoupit v E-shopu.
2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POKYNY
2.1. Nákup zboží je možný pouze prostřednictvím webového rozhraní E-shopu.
2.2. Při nákupu Zboží je vaší povinností poskytnout nám správně a pravdivě všechny údaje. Údaje, které jste nám poskytli při objednávání Zboží, budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Smlouvu s námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
3.2. Smlouva se uzavírá na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou platíte za použití těchto zdrojů (tedy zejména za přístup k internetu), takže nemusíte očekávat žádné další náklady účtované Námi nad rámec Celkové ceny. . Odesláním Objednávky souhlasíte, že používáme prostředky komunikace na dálku.
3.3. Abychom mohli uzavřít Smlouvu, musíte vytvořit návrh Objednávky na E-shopu. Tento návrh musí obsahovat následující informace:
a) Informace o zakoupeném Zboží (v E-shopu označíte tlačítkem „Do košíku“ Zboží, které máte zájem zakoupit);
b) Údaje o Ceně, Ceně dopravy, způsobu úhrady Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto údaje budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž údaje o Ceně, Ceně dopravy a Celkové ceně budou zadány automaticky na základě Zboží a způsobu vámi zvolené doručení;
c) Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom Vám mohli zboží dodat, zejména jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
d) V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží doručovat pravidelně a opakovaně, také údaj o tom, jak dlouho Vám Zboží doručujeme.
3.4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může měnit a kontrolovat údaje až do doby jejího vytvoření. Po provedení kontroly stisknutím tlačítka „Závaznost objednávky k platbě“ vytvoříte Objednávku. Před stisknutím tlačítka však musíte ještě potvrdit své seznámení a souhlas s těmito Podmínkami, jinak nebude možné vytvořit Objednávku. Zaškrtávací políčko slouží k potvrzení a souhlasu. Po stisknutí tlačítka "Závazná objednávka k platbě" budou všechny vyplněné údaje odeslány přímo Nám.
3.5. Vaši Objednávku potvrdíme co nejdříve poté, co nám bude doručena zprávou zaslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Potvrzení bude obsahovat shrnutí Objednávky a těchto Podmínek. Potvrzením Objednávky z naší strany je uzavřena Smlouva mezi námi a Vámi. Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3.6. Mohou také nastat případy, kdy nebudeme schopni potvrdit Vaši objednávku. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy si objednáte větší množství Zboží, než je z naší strany povoleno. Informace o maximálním počtu Zboží Vám však vždy poskytneme předem v rámci E-shopu, takže by Vás to nemělo překvapit. V případě, že z nějakého důvodu nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v upravené podobě oproti Objednávce. V takovém případě je smlouva uzavřena potvrzením naší nabídky.
3.7. V případě, že je v E-shopu nebo v návrhu Objednávky uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat, a to ani v případě, že jste obdrželi potvrzení Objednávky, a proto došlo k uzavření Smlouvy. uzavřel. V takové situaci Vás budeme neprodleně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v upravené podobě oproti Objednávce. V takovém případě je nová Smlouva uzavřena okamžikem, kdy naši nabídku potvrdíte. Pokud naši nabídku nepotvrdíte ani do 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje např. situace, kdy Cena neodpovídá ceně obvyklé u jiných prodejců nebo chybí či chybí údaj.
3.8. V případě uzavření Smlouvy jste povinni uhradit Celkovou cenu.
3.9. Pokud máte zřízený Uživatelský účet, můžete přes něj zadat Objednávku. I v takovém případě jste však povinni zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob vytvoření Objednávky je však stejný jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že nemusíte opakovaně vyplňovat své identifikační údaje.
3.10. V některých případech umožňujeme využít slevu na nákup Zboží. Pro poskytnutí slevy je potřeba v rámci návrhu Objednávky vyplnit informace o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude vám Zboží poskytnuto se slevou.
4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
4.1. Na základě Vaší registrace v E-shopu získáte přístup do svého Uživatelského účtu.
4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaší povinností uvádět všechny údaje správně a pravdivě a v případě změny je aktualizovat.
4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Je vaší povinností zachovávat mlčenlivost ohledně těchto přístupových kódů a tyto údaje nikomu neposkytovat. V případě jejich zneužití neneseme žádnou odpovědnost.
4.4. Uživatelský účet je osobní, a proto nejste oprávněni umožnit jeho používání třetím osobám.
4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, zejména pokud jej déle než 2 měsíce nepoužíváte, nebo pokud porušíte své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
5. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICTVÍ
5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky platí Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy shodná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je uvedena i Cena za dopravu, případně podmínky, za kterých je doprava zdarma.
5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně všech poplatků stanovených zákonem.
5.3. Po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží po Vás budeme požadovat uhrazení Celkové ceny. Celkovou cenu můžete zaplatit následujícími způsoby:
a) Bankovním převodem. Informace o platbě Vám zašleme jako součást potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dnů
b) Kartou online. Platba v takovém případě probíhá prostřednictvím platební brány Stripe a platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na: https://stripe.com/en-cz/legal/payment-terms . V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 24 hodin
c) Dobírkou. V takovém případě bude platba provedena při dodání Zboží na rozdíl od dodání Zboží. V případě platby na dobírku je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
d) V hotovosti při osobním odběru. Zboží můžete zaplatit v hotovosti při jeho převzetí v naší provozovně. V případě platby v hotovosti při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude také fyzicky připojena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu.
5.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co uhradíte Celkovou cenu a převezmete Zboží. V případě platby bankovním převodem je Celková cena hrazena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je hrazena v okamžiku platby.
6. DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
6.1. Zboží Vám bude doručeno Vámi zvoleným způsobem a můžete si vybrat z následujících možností:
a) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Uloženka; Předejna
b) dodání prostřednictvím přepravních společností Česká Pošta, PPL CZ, Zásilkovna, WeDo;
6.2. Zboží lze dodat pouze v oznámeném dosahu.
6.3. Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dodání a platby. Předpokládaná doba dodání Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné dodací lhůty. V případě osobního odběru na provozovně Vás o možnosti vyzvednutí Zboží budeme vždy informovat prostřednictvím e-mailu.
6.4. Po převzetí Zboží od přepravce je Vaší povinností zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci i Nám. V případě, že se na obalu vyskytne vada svědčící o neoprávněné manipulaci a vniknutí do zásilky, není Vaší povinností Zboží od přepravce převzít.
6.5. V případě, že porušíte svou povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 obchodních podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti dodat Vám Zboží. Zároveň skutečnost, že nepřevezmete Zboží, není odstoupením od Smlouvy mezi námi a Vámi. V takovém případě však máme právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme toto právo využít, je odstoupení účinné dnem, kdy vám toto odstoupení doručíme. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na náhradu ceny za přepravu, ani právo na náhradu škody, pokud vznikla.
6.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno ve Smlouvě, je Vaší povinností nahradit Nám náklady spojené s tímto opakovaným doručením. Platební údaje k úhradě těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě se splatností 14 dnů po doručení e-mailu.
6.7. Nebezpečná škoda na Zboží na Vás přechází okamžikem jeho převzetí. V případě, že Zboží nepřevezmete, přechází s výjimkou případů dle čl. 6.4 obchodních podmínek nebezpečí škody na Zboží na Vás okamžikem, kdy jste měli možnost je převzít. , ale z důvodů na vaší straně jste je nepřevzal. Přechod nebezpečí škody na Zboží znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré následky spojené se ztrátou, zničením, poškozením nebo jakýmkoliv znehodnocením Zboží.
6.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena přibližná doba dostupnosti, budeme Vás vždy informovat v případě:
a) mimořádné přerušení výroby Zboží, přičemž Vás budeme vždy informovat o nové předpokládané době dostupnosti nebo informaci o tom, že Zboží nebude možné dodat;
b) prodlení s dodáním Zboží od našeho dodavatele, přičemž o nové předpokládané dodací lhůtě Vás budeme vždy informovat.
6.9. V případě, že Vám z jakéhokoli důvodu nebudeme schopni dodat Zboží ani do 30 dnů od uplynutí dodací lhůty Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, jsme my i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.
Pokračování obchodních podmínek ZDE

Availability: 92 In Stock

Pinole je tradiční mexický polotovar. Jde o praženou, mletou kukuřici smíchanou s praženým kakaem, cukrem, chia a skořicí. Západnímu publiku byl představen McDouglasův bestseller Born To Run. Přestože nejde o nijak zvlášť chutnou směs, musí existovat důvod, proč ji běžci Rarámuri, považovaní za nejlepší běžce na dlouhé tratě na světě, používali po staletí. Rovnováha mezi živinami a jejich trávením pravděpodobně zajistí dobré výsledky. Západní publikum se seznámilo v bestselleru Born To Run od McDouglase.

 

Availability: 95 In Stock

Pinole je tradiční mexický polotovar. Jde o praženou nebo nepraženou mletou kukuřici smíchanou s praženým kakaem, cukrem a skořicí. Západní publikum se seznámilo v bestselleru Born To Run od McDouglase. Přestože se nejedná o nijak zvlášť chutnou směs, musí existovat důvod, proč ji běžci Rarámuri, považovaní za nejlepší běžce na dlouhé tratě na světě, používají po staletí. Pravděpodobně rovnováha mezi živinami a jeho trávením poskytuje dobré výsledky.

Availability: 95 In Stock

Pinole je tradiční mexický polotovar. Tento konkrétní produkt pinole je nepražená mletá kukuřice smíchaná s chía. Západní publikum se seznámilo v bestselleru Born To Run od McDouglase. Přestože se nejedná o nijak zvlášť chutnou směs, musí existovat důvod, proč ji běžci Rarámuri, považovaní za nejlepší běžce na dlouhé tratě na světě, používají po staletí. Pravděpodobně rovnováha mezi živinami a jeho trávením poskytuje dobré výsledky.

 

Availability: 96 In Stock

Tamarindová pasta je čistý vysoce kvalitní koncentrát tamarindu. Jedná se o lepkavou tmavou pastu bez semen nebo vláken a zlomků lusků. Jde o zdravou alternativu octa, či citronové šťávy.
Tamarind je velice náročný pro dovoz, proto je koncentrát vynikající alternativou čerstvého plodu. Jídlům dodává typickou sladkokyselou chuť a je třikrát silnější než přírodní tamarind.