ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") van LaProve - een handelsmerk van Apexage sro, met maatschappelijke zetel te Sokolovská 104/85-626, Praag 8, IČO 04177410, geregistreerd in het handelsregister onder sp. stempel C 243483 gehouden bij de gemeentelijke rechtbank in Praag, e-mail info@apexage.eu, telefoonnummer +420776116536 ("Wij" of "Verkoper") zijn gereguleerd in overeenstemming met § 1751 paragraaf 1 van Wet nr. 89/2012 Coll . ., het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd ("Burgerlijk Wetboek") wederzijdse rechten en plichten van U, als kopers, en Ons, als verkopers, die voortvloeien uit of op basis van een koopcontract ("Contract") gesloten via de E-shop op internet op www.laprove.com.
Alle informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens is opgenomen in het Beleid voor de verwerking van persoonsgegevens, dat u hier kunt vinden https://laprove.com/cs/content/7-zasady-zpracovani-osobnich-udaju.
De bepalingen van deze Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. De Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal. Wij kunnen de tekst van de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Deze bepaling heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen die ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de vorige versie van de Voorwaarden.
Zoals u waarschijnlijk weet communiceren wij voornamelijk op afstand. Daarom wordt zelfs voor onze Overeenkomst gebruik gemaakt van middelen voor communicatie op afstand, waardoor wij een overeenkomst kunnen bereiken zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Ons en U, en de Overeenkomst komt dus op afstand tot stand in de E-shop omgeving, via de website-interface ( "E-shop-webinterface").
Als enig onderdeel van de Algemene Voorwaarden in tegenspraak is met wat we samen zijn overeengekomen als onderdeel van het proces van uw aankoop op Onze E-shop, heeft deze specifieke overeenkomst voorrang op de Voorwaarden.
1. ENKELE DEFINITIES
1.1. Prijs is het financiële bedrag dat u voor de goederen betaalt;
1.2. De verzendprijs is het financiële bedrag dat u betaalt voor de levering van de Goederen, inclusief de prijs voor de verpakking ervan;
1.3. De totaalprijs is de som van de prijs en de verzendprijs;
1.4. BTW is belasting over de toegevoegde waarde volgens de toepasselijke wettelijke voorschriften;
1.5. Een factuur is een belastingdocument dat wordt afgegeven in overeenstemming met de Wet op de BTW op de totaalprijs;
1.6. De bestelling is uw onherroepelijk voorstel om een Contract voor de aankoop van Goederen met Ons te sluiten;
1.7. Een gebruikersaccount is een account dat wordt aangemaakt op basis van de door u verstrekte gegevens en dat de opslag van ingevoerde gegevens en de opslag van de historie van bestelde Goederen en gesloten Contracten mogelijk maakt;
1.8. U bent een persoon die winkelt in Onze E-shop en in de wet koper wordt genoemd;
1.9. Goederen zijn alles wat u in de E-shop kunt kopen.
2. ALGEMENE BEPALINGEN EN INSTRUCTIES
2.1. De aankoop van goederen is alleen mogelijk via de webinterface van de E-shop.
2.2. Wanneer u goederen koopt, is het uw plicht om ons alle informatie correct en waarheidsgetrouw te verstrekken. Wij gaan er daarom van uit dat de informatie die u ons hebt verstrekt bij het bestellen van de goederen, juist en waar is.
3. SLUITING VAN HET CONTRACT
3.1. Het is alleen mogelijk om met ons een contract in de Tsjechische taal af te sluiten.
3.2. Het contract wordt op afstand gesloten via de E-shop, terwijl de kosten voor het gebruik van communicatiemiddelen op afstand voor uw rekening komen. Deze kosten wijken echter op geen enkele wijze af van het basistarief dat u betaalt voor het gebruik van deze middelen (dus vooral voor internettoegang), zodat u naast de Totaalprijs geen extra kosten van Ons hoeft te verwachten. . Door het verzenden van de Bestelling gaat u ermee akkoord dat wij gebruik maken van middelen voor communicatie op afstand.
3.3. Om de Overeenkomst te kunnen sluiten, moet u een conceptbestelling aanmaken in de E-shop. Dit voorstel moet de volgende informatie bevatten:
a) Informatie over de gekochte goederen (in de E-shop geeft u aan welke goederen u wilt kopen met de knop "Toevoegen aan winkelmandje");
b) Informatie over de prijs, de verzendprijs, de wijze van betaling van de totaalprijs en de vereiste wijze van levering van de goederen; deze informatie zal worden ingevoerd als onderdeel van het aanmaken van het concept van de Bestelling binnen de gebruikersomgeving van de E-shop, terwijl de informatie over de Prijs, Verzendprijs en Totaalprijs automatisch zal worden ingevoerd op basis van de Goederen en de wijze van door u gekozen bezorging;
c) Uw identificatie- en contactgegevens die worden gebruikt om ons in staat te stellen de Goederen te leveren, in het bijzonder naam, achternaam, afleveradres, telefoonnummer en e-mailadres;
d) In het geval van een Contract op basis waarvan wij de Goederen regelmatig en herhaaldelijk aan u zullen leveren, ook informatie over hoe lang wij de Goederen aan u zullen leveren.
3.4. Tijdens het aanmaken van het ontwerp van de Orde kan hij de gegevens wijzigen en controleren tot het moment van aanmaak ervan. Nadat u de controle heeft uitgevoerd door op de knop "Bestelling bindend voor betaling" te drukken, maakt u de Bestelling aan. Voordat u op de knop drukt, moet u echter nog steeds bevestigen dat u bekend bent met en akkoord gaat met deze Voorwaarden, anders is het niet mogelijk om de Bestelling te plaatsen. Het selectievakje wordt gebruikt voor bevestiging en toestemming. Nadat u op de knop "Bestelling bindend voor betaling" heeft gedrukt, worden alle ingevulde gegevens rechtstreeks naar ons verzonden.
3.5. Wij zullen uw Bestelling zo snel mogelijk bevestigen nadat deze bij Ons is afgeleverd met een bericht dat wordt verzonden naar het e-mailadres dat u bij de Bestelling hebt opgegeven. De bevestiging bevat een samenvatting van de Bestelling en deze Voorwaarden. Door de bestelling van onze kant te bevestigen, komt het contract tussen ons en u tot stand. De voorwaarden zoals die van kracht zijn op de datum van de Bestelling vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst.
3.6. Er kunnen zich ook gevallen voordoen waarin wij uw bestelling niet kunnen bevestigen. Dit zijn met name situaties waarin de Goederen niet beschikbaar zijn of gevallen waarin u een groter aantal Goederen bestelt dan van onze kant is toegestaan. We zullen u echter altijd vooraf informatie verstrekken over het maximale aantal Goederen binnen de E-shop, dus dit zou voor u geen verrassing moeten zijn. Indien er een reden is waarom wij de Bestelling niet kunnen bevestigen, zullen wij contact met u opnemen en u een aanbod sturen om de Overeenkomst in een gewijzigde vorm ten opzichte van de Bestelling af te sluiten. In een dergelijk geval komt de overeenkomst tot stand wanneer u Ons aanbod bevestigt.
3.7. In het geval dat er een duidelijk onjuiste Prijs wordt vermeld in de E-shop of in de conceptbestelling, zijn wij niet verplicht om de Goederen tegen deze Prijs aan u te leveren, zelfs als u een bevestiging van de Bestelling heeft ontvangen en daarom het Contract is gesloten. geconcludeerd. In een dergelijke situatie zullen wij onmiddellijk contact met u opnemen en u een aanbod sturen om een nieuw Contract af te sluiten in een gewijzigde vorm ten opzichte van de Bestelling. In een dergelijk geval komt de nieuwe Overeenkomst tot stand op het moment dat u Ons aanbod bevestigt. Indien u ons aanbod zelfs binnen 3 dagen na verzending ervan niet bevestigt, hebben wij het recht om de gesloten overeenkomst te herroepen. Onder een kennelijke fout in de Prijs wordt bijvoorbeeld verstaan een situatie waarbij de Prijs niet overeenkomt met de gebruikelijke prijs bij andere verkopers of een cijfer ontbreekt of ontbreekt.
3.8. In het geval dat de Overeenkomst tot stand komt, bent u verplicht de Totaalprijs te betalen.
3.9. Als u een Gebruikersaccount heeft aangemaakt, kunt u daarmee een Bestelling plaatsen. Ook in een dergelijk geval bent u echter verplicht de juistheid, waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de vooraf ingevulde gegevens te controleren. De werkwijze voor het aanmaken van een Bestelling is echter dezelfde als bij een koper zonder Gebruikersaccount, maar het voordeel is dat u niet herhaaldelijk uw identificatiegegevens hoeft in te vullen.
3.10. In sommige gevallen staan wij u toe een korting te gebruiken voor de aankoop van Goederen. Om een korting te kunnen geven, dient u de informatie over deze korting in het vooraf bepaalde veld in te vullen als onderdeel van de conceptbestelling. Als u dit doet, worden de Goederen met korting aan u geleverd.
4. GEBRUIKERSACCOUNT
4.1. Op basis van uw registratie in de E-shop heeft u toegang tot uw Gebruikersaccount.
4.2. Bij het registreren van een gebruikersaccount is het uw plicht om alle gegevens correct en waarheidsgetrouw in te voeren en deze bij wijziging bij te werken.
4.3. De toegang tot het Gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Het is uw plicht om de vertrouwelijkheid van deze toegangscodes te bewaren en deze gegevens aan niemand te verstrekken. In geval van misbruik dragen wij geen verantwoordelijkheid.
4.4. Het gebruikersaccount is persoonlijk en u bent daarom niet bevoegd om derden hiervan gebruik te laten maken.
4.5. Wij kunnen uw Gebruikersaccount annuleren, vooral als u deze langer dan 2 maanden niet gebruikt, of als u uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst schendt.
4.6. Het is mogelijk dat het gebruikersaccount niet continu beschikbaar is, vooral met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van hardware- en softwareapparatuur.
5. PRIJS- EN BETALINGSVOORWAARDEN, EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1. De prijs wordt altijd vermeld binnen de E-shop, in de conceptbestelling en uiteraard in het Contract. In geval van discrepantie tussen de Prijs gespecificeerd voor de Goederen in de E-shop en de Prijs gespecificeerd in de conceptbestelling, zal de Prijs gespecificeerd in de conceptbestelling van toepassing zijn, die altijd identiek zal zijn aan de prijs in het Contract. Als onderdeel van de conceptbestelling wordt tevens de Prijs voor verzending, of de voorwaarden waaronder verzending gratis is, aangegeven.
5.2. De totaalprijs wordt vermeld inclusief BTW, inclusief alle wettelijk vastgestelde vergoedingen.
5.3. Wij eisen van u dat u de Totaalprijs betaalt na het sluiten van het Contract en vóór de overdracht van de Goederen. U kunt de Totaalprijs op de volgende manieren betalen:
a) Via bankoverschrijving. Wij sturen u betalingsinformatie als onderdeel van de orderbevestiging. Bij betaling per bankoverschrijving is de Totaalprijs binnen 7 dagen betaalbaar
b) Met een online kaart. In een dergelijk geval wordt de betaling gedaan via de Stripe-betalingsgateway en zijn de voorwaarden van deze betalingsgateway van toepassing op de betaling, die beschikbaar zijn op: https://stripe.com/en-cz/legal/betalingstermijnen . Bij online betaling met kaart is de totaalprijs binnen 24 uur verschuldigd
c) Rembours. In een dergelijk geval zal de betaling plaatsvinden bij levering van de Goederen, in tegenstelling tot de levering van de Goederen. Bij betaling onder rembours is de Totaalprijs betaalbaar bij ontvangst van de Goederen.
d) Contant bij persoonlijke afhaling. Bij overname bij ons kunt u de Goederen contant betalen. Bij contante betaling bij persoonlijke afhaling is de Totaalprijs betaalbaar bij ontvangst van de Goederen.
5.4. De factuur wordt na betaling van de Totaalprijs in elektronische vorm opgemaakt en naar uw e-mailadres verzonden. De factuur wordt ook fysiek bij de Goederen gevoegd en is beschikbaar in het Gebruikersaccount.
5.5. Het eigendom van de Goederen wordt pas aan u overgedragen nadat u de Totaalprijs heeft betaald en de Goederen in ontvangst heeft genomen. Bij betaling via bankoverschrijving wordt de Totaalprijs betaald door bijschrijving op Onze rekening, in andere gevallen wordt deze betaald op het moment van betaling.
6. LEVERING VAN GOEDEREN, OVERGANG VAN RISICO OP SCHADE AAN DINGEN
6.1. De goederen worden op de door u gewenste wijze bij u afgeleverd en u kunt kiezen uit de volgende opties:
a) Persoonlijke afhaling bij de afleverpunten van het bedrijf Zásilkovna, Uloženka; Předejna
b) Levering via transportbedrijven Česká Pošta, PPL CZ, Zásilkovna, WeDo;
6.2. De goederen kunnen uitsluitend binnen het aangekondigde bereik worden afgeleverd.
6.3. De levertijd van de Goederen is altijd afhankelijk van de beschikbaarheid ervan en van de gekozen wijze van levering en betaling. De verwachte levertijd van de Goederen wordt u meegedeeld in de Orderbevestiging. De op de E-shop aangegeven tijd is slechts indicatief en kan afwijken van de werkelijke levertijd. In geval van persoonlijke afhaling in de vestiging zullen wij u altijd per e-mail informeren over de mogelijkheid om de Goederen op te halen.
6.4. Nadat u de Goederen van de vervoerder heeft overgenomen, is het uw plicht om de integriteit van de verpakking van de Goederen te controleren en, in geval van eventuele gebreken, de vervoerder en Ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In het geval dat er een defect in de verpakking aanwezig is dat duidt op ongeoorloofde behandeling en toegang tot de zending, is het niet uw plicht om de Goederen van de vervoerder te accepteren.
6.5. Indien u uw verplichting tot overname van de Goederen schendt, met uitzondering van de gevallen volgens artikel 6.4 van de Algemene Voorwaarden, leidt dit niet tot een schending van Onze verplichting om de Goederen aan u te leveren. Tegelijkertijd betekent het feit dat u de goederen niet accepteert geen terugtrekking uit het contract tussen ons en u. In een dergelijk geval hebben wij echter het recht om de Overeenkomst op te zeggen vanwege uw substantiële schending van de Overeenkomst. Als we besluiten dit recht uit te oefenen, wordt de herroeping van kracht op de dag dat we deze herroeping aan u bezorgen. Het herroepen van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan het recht op terugbetaling van de prijs van het transport, noch aan het recht op vergoeding van schade, indien deze is ontstaan.
6.6. Indien de Goederen, om redenen die aan uw kant liggen, herhaaldelijk of op een andere manier worden geleverd dan in het Contract is overeengekomen, is het uw plicht om Ons de kosten te vergoeden die met deze herhaalde levering gepaard gaan. Wij sturen u de betalingsgegevens voor het betalen van deze kosten naar uw e-mailadres dat is opgegeven in het Contract en dienen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de e-mail te worden betaald.
6.7. Gevaarlijke schade aan de Goederen gaat op u over op het moment dat u deze overneemt. In het geval dat u de Goederen niet overneemt, met uitzondering van de gevallen volgens artikel 6.4 van de Algemene Voorwaarden, gaat het risico van beschadiging van de Goederen op u over op het moment dat u de mogelijkheid had om ze over te nemen. , maar om redenen van uw kant heeft u ze niet overgenomen. De overdracht van het risico op schade aan de Goederen houdt in dat u vanaf dat moment alle gevolgen draagt die verband houden met het verlies, de vernietiging, de beschadiging of de eventuele verslechtering van de Goederen.
6.8. In het geval dat de Goederen niet op voorraad stonden in de E-shop en er een geschatte tijd van beschikbaarheid werd aangegeven, zullen wij u altijd informeren in het geval van:
a) buitengewone onderbreking van de productie van de Goederen, waarbij wij u altijd zullen informeren over het nieuwe verwachte tijdstip van beschikbaarheid of informatie over het feit dat het niet mogelijk zal zijn om de Goederen te leveren;
b) vertraging in de levering van de Goederen door Onze leverancier, waarbij wij u altijd op de hoogte zullen stellen van de nieuwe verwachte levertijd.
6.9. In het geval dat wij de Goederen om welke reden dan ook niet aan u kunnen leveren, zelfs niet binnen 30 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn van de Goederen zoals gespecificeerd in de Orderbevestiging, hebben wij en u het recht om het Contract op te zeggen.
Vervolg Algemene Voorwaarden

HIER

Availability: 91 In Stock

Pinole is een traditioneel Mexicaans halffabrikaat. Het is geroosterde, gemalen maïs gemengd met geroosterde cacao, suiker, chia en kaneel. Het westerse publiek maakte kennis met McDouglas' bestseller Born To Run. Hoewel het geen bijzonder smakelijk mengsel is, moet er een reden zijn waarom Rarámuri-lopers, beschouwd als de beste langeafstandslopers ter wereld, het al eeuwenlang gebruiken. De balans tussen voedingsstoffen en hun vertering zorgt waarschijnlijk voor goede resultaten. Het westerse publiek maakte kennis met de bestseller Born To Run van McDouglas.

 

Availability: 94 In Stock

Pinole is een traditioneel Mexicaans halffabrikaat. Dit specifieke pinole-product is een ongebrande gemalen maïs gemengd met chía. Het westerse publiek maakte kennis met de bestseller Born To Run van McDouglas. Hoewel het geen bijzonder smakelijke mix is, moet er een reden zijn waarom Rarámuri-lopers, beschouwd als de beste langeafstandslopers ter wereld, het al eeuwenlang gebruiken. Waarschijnlijk zorgt de balans tussen voedingsstoffen en de vertering ervan voor goede resultaten.

 

Availability: 94 In Stock

Pinole is een traditioneel Mexicaans halffabrikaat. Het is geroosterde of ongebrande gemalen maïs gemengd met geroosterde cacao, suiker en kaneel. Het westerse publiek maakte kennis met McDouglas' bestseller Born To Run. Hoewel dit geen bijzonder smakelijk mengsel is, moet er een reden zijn waarom de Rarámuri-lopers, beschouwd als de beste langeafstandslopers ter wereld, het al eeuwenlang gebruiken. Waarschijnlijk geeft de balans tussen voedingsstoffen en de vertering ervan goede resultaten.